AnkaraKart

Güvenceli AnkaraKart Kayıt

Güvenceli AnkaraKart'ınızı kayıt ederek, Güvence hizmetini hemen başlatabilirsiniz.

Güvenceli AnkaraKartınızın arka tarafında üstte yeralan E0 başlayan 16 haneli numarayı giriniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME NOTU
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hususunda veri sorumlusu sıfatıyla E-kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EGO Genel Müdürlüğü olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Tarafınıza sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürünlerini, hizmetlerini ve kampanyalarını sunabilmek ve akdettiğiniz ve / veya akdettiğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Kamu tüzel kişileri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kurumlardır. Özetle tarafınızın açık rızası bulunması halinde ve / veya ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda kişisel verileriniz üçüncü kişilere açıklanabilecek / aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; www.ankarakart.com.tr ve kart işlem merkezi kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; E-kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EGO Genel Müdürlüğü'ne 07.10.2016 tarihinden itibaren başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.